Nyhedsbrev august 2022 Læs online for bedste kvalitet
NU! - nyt fra NUBU

Vi håber, at du har haft en god sommer!
Hos NUBU byder sensommeren og efteråret på flere spændende arrangementer, hvilket du kan orientere dig om i augustudgaven af NU! 

Aktuelt er der netværksmøde i Grønland 22. - 27. august om et nyt forskningsprojekt, der sætter fokus på netværksanbringelser i Danmark, Grønland og Færøerne, hvilket du kan få et indblik i her. Derudover ser vi frem mod Forskningstræffet i oktober, der er nyt fra Mig og Min Plejefamilie i en artikel om "Behov versus ønsker - den svære børneinddragelse", og i vores serie af Præsentation af forskergruppen, vil du blive introduceret for Rikke Brown, der med sin forskning ønsker at udfordre og udvikle. 

Læs med og bliv opdateret på NUBU's aktuelle arbejde

Tværnordisk Netværksmøde i Grønland om anbringelser i Slægt og Netværk

NUBU deltager i et tredages netværksmøde i Ilulissat som del af partnerskabet om rigsfællesskabsforskning med fokus på, hvad vi kan lære af Grønland og Færøerne om anbringelser i slægt og netværk.
Læs mere her...
Forskningstræf 2022

Fra den 27. – 28. oktober 2022 inviterer NUBU til forskningstræf om udsathed bandt børn og unge i samfundsperspektiv på Comwell i Roskilde.

Årets tema er ’Udsathed i samfundsperspektiv’,  hvilket sigter på at undersøge og adressere betingelserne for professionel praksis med børn og unge i udsathed. Træffets forskellige nedslag fremhæver en række tendenser og bevægelser i samfundet, som både skaber nye former for udsathed og skubber til allerede indlejrede forståelser af udsathed. Disse aktuelle udviklinger, udfordringer og muligheder påvirker børn og unge i dagtilbud, skole, fritid og uddannelse. Derfor bliver spørgsmålet, hvilke betydninger de nye tendenser og bevægelser får for professionelles praksis, og hvad professionelle kan gøre i håndteringen af udsathed i et bredere samfundsperspektiv. Læs mere om dette års træf og de bagvedliggende tanker her.  

Træffet vil byde på spændende præsentationer om aktuel forskning og rig mulighed for både intense forskningsfaglige drøftelser og netværk under uformelle former. Hensigten er at skabe en ramme for, at undervisere og forskere kan mødes på tværs af forskning og undervisning, fag og forskningsfelter.

Præsentationerne favner bredt inden for temaet, og præsenterer aktuel forskning fra både dagtilbud, skole og familie med afsæt i børneperspektiver og de professionelles ståsteder. Forskningen fokuserer på blandt andet køn, mellemformer, uddannelse, handicapforståelser, inddragelsespraksisser, målinger af børn i udsatte positioner, (bonus)fædre, om fagprofessionelles hjælp producerer udsathed og relation mellem familie, skoler, lærer og daginstitutioner. 

Der er således indhold, der henvender sig til en bred vifte af uddannelser, og vi glæder os til at mødes til to fagligt inspirerende dage på tværs af professionshøjskoler, uddannelser og fagområder.

De enkelte præsentationer og oplægsholdere kan du læse mere om i programmet, og du kan tilmelde dig via Nem Tilmeld.

Behov versus ønsker – den svære børneinddragelse

På konferencen Sammen om trivsel og læring , der afholdes 25. oktober 2022, vil projektdeltagerne fra Mig og Min Plejefamilie præsentere de screeningsskemaer, læringsspil og indsatser, som de har udviklet og afprøvet i otte kommuner. Redskaber, som skaber mulighed for øget videndeling omkring de udfordringer, som anbragte børn har, og som der skal handles på.

Resultaterne er lovende, for de nye værktøjer har en effekt. Men børneinddragelse rummer også store dilemmaer, konstaterer forskerne bag projektet.
”Børn, der er anbragt, vil gerne bare være almindelige børn. Noget af det som vi har set i Mig og Min Plejefamilie er, at for børnene er løsningen og lykken ikke at blive hørt endnu flere gange af endnu flere sagsbehandlere, men tværtimod at have en ret til privatliv,” siger projektleder i Mig og Min Plejefamilie Charlotte Bredahl Jacobsen.

Når Barnets Lov træder i kraft næste år, vil der være endnu mere fokus på, at børnene skal høres. Så der er et stort behov for at finde måder, der sikrer børneinddragelse og samtidig tilgodeser børnenes behov for et almindelig børneliv, hvor de ikke føler sig overvåget og har ret til at sige nej.
Læs artiklen om dilemmaerne i børneinddragelse her
Præsentation af forskergruppen
Mød Rikke Brown
Mød Rikke Brown
Forskning der udfordrer og udvikler

Rikke Brown, adjunkt ved Center for Pædagogik, Absalon, er en del af NUBU’s forskergruppe. I Absalon er hun en del af forskningsmiljøet ’Pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed’, som beskæftiger sig med, hvordan pædagoger kan styrke forskellige børn og unges trivsel og livsmuligheder. Miljøet favner hendes faglige interesser, da Rikke Brown brænder for at arbejde med forskning og udvikling om spørgsmål, der bl.a. behandler social ulighed, udsathed, stigmatisering og fællesskaber med plads til forskellighed. Hendes forskningsfelter omfatter bl.a. skolens organisering med inddelinger og opdelinger af eleverne, og i den sammenhæng børn, unge og forældres valgprocesser og valgmuligheder i forhold til skolegang og udsathed; forældres involveringsformer og perspektiver, børne- og ungeperspektiver og børn og unges fællesskaber samt pædagogers praksisser og potentialer ift. inklusion, trivsel og samarbejde med andre professionelle.

Forskningsmiljøet og -felterne favner suppleret den praksisnære viden, som hun skaber med henblik på at styrke pædagogens arbejde – som bl.a. central aktør i samarbejdet med andre og i det daglige arbejde – med at skabe bedre vilkår for alle børn, unge og familier.

Rikke Brown brænder særligt for at arbejde med forskning og udvikling om spørgsmål såsom:

  • Hvordan kan pædagogiske velfærdsinstitutioner og -professionelle bidrage til, at social ulighed og udsathed begrænses?
  • Hvornår – og hvordan – fører forskellige former for inddelinger og opdelinger af børn og unge til mere eller mindre ulighed og udsathed?
  • Hvordan kan vi ændre ved stigmatisering af børn og unge i udsathed og herunder ved stigmatiserings- og hierarkiseringsprocesser, som foregår børn og unge imellem?
  • Hvordan skabes gode børne- og ungefællesskaber med plads til forskellighed?

Hun samarbejder derfor på tværs af flere forskningsmiljøer og centre i Absalon, hvor det centrale er forskning og udvikling i forhold til børn og unge i udsathed.
Da hun brænder for, at hendes forskning og viden bliver praksisnær, er hun desuden optaget af at udvikle forskningsdesigns, der kombinerer forskellige former for data og metoder. For at få mest mulig viden om konkrete, praksisnære problemstillinger udvikler hun derfor designs, der kombinerer både kvantitative, kvalitative og deltagerinddragende data og metoder. Målet er at udfordre og udvikle professionernes og beslutningstageres viden om, hvad der virker bedst.

Aktuelt arbejder Rikke Brown med følgeforskning og evaluering af et projekt, der er et samarbejde mellem Metodecentret, Hillerød Kommune, lokale virksomheder, Absalon og NUBU, og er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond. Projektet afprøver et nyt koncept, der kombinerer fritidsjob med familiebehandling. Det er målrettet hjemmeboende unge mellem 14 og 17 år, der har en svag tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.
Derudover arbejder hun med et projekt om praksisser og potentialer i pædagogers arbejde ift. at afværge børns bekymrende fravær. Dette projekt forener forskning, uddannelse og praksis bl.a. ved samarbejde og vidensudveksling med en kommunal fraværsindsats og ved, at pædagogstuderende aktivt er med til at undersøge og skabe viden.

Følg med i hendes arbejde og læs mere om Rikke Brown på UC viden.
Hun er bl.a. ved at udarbejde en artikel om Udsathed i mellemformer med fund fra følgeforskning ud fra co-teaching og forståelse af udsathed blandt elever. Herunder hvordan co-teachingpraksisser kan modvirke men også (re)producere udsathed.
Derudover er hun ved at udarbejde to bogkapitler, hvoraf det første præsenterer en metode, som kan bruges til at undersøge klassede aspekter af, hvad der i f.eks. policy- og dagligdagssprog forstås som elevers individuelle, iboende interesser, motivation eller lyst til læring. Kapitlet udkommer i en lærebog med multisensoriske metoder til pædagogisk praksis, hvor Rikke Brown kalder sin metode ’Farvekort med interview om klasset smag’. Det andet kapitel behandler udviklingen i desegregeringspolitikker på skoleområder i dansk uddannelsespolitik og debat fra 2000 – 2022, og om konsekvenserne af segregering og desegregeringspolitikker for det gode børneliv i grundskolen.

Om serien
NUBU sætter fokus på medlemmerne af forskergruppen, der binder det nationale center sammen med de regionale professionshøjskoler. NUBU's forskergruppe består af 10 forskere, der er eksperter i forskellige former for udsathed blandt børn og unge. Forskergruppen informerer NUBU om aktuel forskning på deres respektive professionshøjskole, de knytter forbindelser mellem forskere på tværs af professioner og på tværs af professionshøjskolerne, og de udbreder NUBU's forskning lokalt

 

facebook  linkedin  youtube 
Afmeld NU!    |   Tilpas dit abonnement   |   Læs online
NUBU - Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge
www.nubu.dk

Du modtager NUBU’s nyhedsoverblik, fordi du er abonnent på NUBU Nyt. Du kan til hver en tid afmelde dig nyhedsoverblikket ved at besvare denne mail med ’Afmeld overblik’. Hvis du benytter linket herunder afmeldes NUBUs nyhedsbrev.


Kort om dine GDPR-rettigheder
NUBU bruger udelukkende denne mailingliste til at udsende NUBU Nyt. Vi videregiver aldrig personoplysninger herfra til andre. Du er altid velkommen til at kontakte os på 
NUBU-center@ucsyd.dk, hvis du har spørgsmål eller rettelser til de oplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du ønsker at slette dem. Du kan læse mere om den privatlivspolitik, som NUBUs dataopbevaring er baseret på her: Privatlivspolitik | UC SYD
Afmeld nyhedsbrev

 

Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge
Lembckesvej 7A
6100 Haderslev
Tlf.:
+45 7266 5228

 

NUBU-center@ucsyd.dk

www.nubu.dk