Gå til indhold
Søg

NUBU Forskningstræf 2024

NUBU byder velkommen til årets Forskningstræf med temaet: "Transformative potentialer i udsathedsforskning – om forholdet mellem viden og forandring for børn & unge".

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 24.10.2024 -
Fredag d. 25.10.2024

Tilmelding

Du tilmelder dig Forskningstræffet her

Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge (NUBU) inviterer undervisere og forskere på landets professionshøjskoler til forskningstræf om forandringer og transformative potentialer. Vi inviterer til faglige refleksioner om forholdet mellem viden, betydninger og forandringer for børn og unge i udsatte positioner og på tværs af professioner. Formålet med forskningstræffet er at dele ny forskningsviden fra professionshøjskolerne, som omhandler børn og unge i udsathed samt at dele dilemmaer, problemer og muligheder i krydsfelt mellem forskning og praksisudvikling. Forskningstræffet afholdes over to dage med overnatning, så der er rig mulighed for at inspirere hinanden og danne netværk – både i tematiske refleksioner på tværs, i plenum og under mere uformelle former.

Med temaets bredde inviterer vi til dialog på tværs af professioner, professionshøjskoler, vidensfelter og forskningstraditioner og byder tværfaglige såvel som monofaglige præsentationer velkomne.

Baggrund for årets tema
Forskning om børn og unge i udsathed bygger ofte på en intention om at forandre livsbetingelser, deltagelsesmuligheder, trivsel med mere for børn og unge i udsatte positioner. Endvidere er professionshøjskolernes forskning om udsathed ofte rettet mod en ambition om at skabe viden, der potentielt kan ændre og endog kvalificere fagprofessionelles professionelle dømme- og handlekraft i forbindelse med børn og unge i udsathed. Børn og unge deltager ofte i denne forskning med ønsket om at synliggøre udfordringer og egne håb, der kan bidrage til at skabe forandringer.

Men hvad skal der til, for at udsathedsforskningen ikke blot skaber systematiseret viden om børn og unge i udsathed, men også indeholder transformative potentialer, der kan afstedkomme reelle forandringer hos de børn, unge og fagprofessionelle, forskningen handler om?

Eksempler på mulige nedslag
Med forskningstræffets tema sætter vi fokus på forskellige måder at skabe transformative rum eller potentialer i udsathedsforskningen på professionshøjskolerne. Vi inviterer til præsentationer og forskningsfaglige drøftelser om de forskellige måder, hvorpå udsathedsforskningen på den ene eller anden måde skaber muligheder for forandringer hos såvel børn og unge i udsathed som hos de professionsfelter, børn og unge i udsathed deltager i.

Præsentationer kan fx fokusere på:

 • Transformative forskningsmetoder: eksempelvis kollaborative og kreative former for børne- og ungeinddragelse
 • Balancen mellem inddragelse og overansvarliggørelse af børn og unge i udsatte positioner
 • Udsathedsforskningens normative forpligtelser og etiske dilemmaer når vi vil skabe forandring
 • Forandrede deltagelsesmuligheder for børn og unge i udsathed i forskningens processer
 • Udsathedsforskningens forpligtelser til at påvirke samfundet, så der skabes rum for forandringer for børn og unge i udsathed
 • Betydningen af tid og uforudsigelighed i forandringsprocesser
 • Forholdet mellem lokale praksisser og muligheden for skalering
 • Refleksioner over forskningens tilsigtede og utilsigtede konsekvenser samt forandringspotentialer
 • Tværfaglighedens transformative potentialer og vildfarelser
 • Mødet mellem digitale og levede erfaringer i forandringsprocesser
 • Betydningen af markører som alder, køn, sprog, etnicitet, varierende funktionsevne mm. for deltagelsesmuligheder og transformative potentialer

Vi inviterer oplæg, som præsenterer igangværende eller nyligt afsluttede forskningsprojekter. Oplæggene kan på forskellig vis lægge vægt på teoretiske, empiriske, etiske og/eller metodiske pointer og diskussioner inden for temaet transformative potentialer i udsathedsforskningen.

Du/I kan deltage på træffet både som oplægsholder eller uden at holde oplæg. Ønsker du/I at præsentere et forskningsprojekt, bedes du/I sende et abstract på max 350 ord til NUBU-post@via.dk senest den 13. maj 2024. Tilbagemelding på abstract kan forventes ultimo juni 2024.

Abstracts skal anvende Skabelon til abstracts til Forskningstræf 2024 

Abstracts skal redegøre for forskningsprojektets relevans for call’et, forskningsspørgsmål, teoretiske grundlag, metodiske tilgang, (foreløbige) fund samt relevans for professionshøjskolernes uddannelser og/eller (tvær)professionelle praksis. Angiv desuden i abstractet, om du/I ønsker at præsentere i form af et oplæg, symposium (hvor flere projekter eller perspektiver præsenteres), workshop (med en højere grad af deltagerinvolvering) eller poster. Vi byder traditionelle konferenceoplæg såvel som mere kreative fremstillingsformer velkomne. De praktiske detaljer omkring præsentationerne aftales med de udvalgte oplægsholdere. Konferencen tilrettelægges med aktive pauser som mødested for at skabe ny viden og trække tråde på tværs af det, vi plejer.  Det endelige program annonceres i august 2024 –  men sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag d. 24. oktober kl. 10 – fredag d. 25. oktober kl. 13.