Gå til indhold
Søg

Fire projekter tildeles bevilling til forskning på anbringelsesområdet.

Fire projekter har netop modtaget besked om, at de hver er tildelt en bevilling på 3.450.000 kr. i perioden 2024-26 af de 14.8 mio. som NUBU har modtaget fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til kapacitetsopbygning og koordinering af praksisnær forskning i Professionshøjskole-sektoren på anbringelsesområdet for børn og unge.

Ifølge NUBUs styregruppeformand Andreas Rasch-Christensen er ønsket med bevillingen at samle, udvikle og understøtte praksisnær forskning på anbringelsesområdet. Det skal ske ved finansiering af forskning ind i temaet og ved facilitering af forskningsnetværk, konferencer og samarbejde med andre aktører på feltet. Forskningsnetværket er åbent for alle projekter og interesserede på området og har til formål at samle, videndele og udvikle nye forskningsprojekter på tværs af landet Professionshøjskoler til gavn for anbragte børn og unge.

De fire projekter rammer som helhed ind i de prioriterede temaer og vi glæder os til sammen med projektdeltagerne at skabe det, som bliver NUBUs anbringelsesspor.

De fire projekter som vi i starten af 2024 præsenterer mere udførligt her på siden er:

Sammen mod voksenlivet – Støtte og inddragelse af anbragte unge med autisme og udviklings-hæmning og deres forældre i overgangen fra ung til voksen.

Formålet er at skabe bedre overgange for unge med autisme og udviklingshæmning når de flytter fra et anbringelsessted (fx døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted) til et botilbud. Det skal ske ved at kvalificere den professionelle praksis med afsæt i de faktorer, som de unge og deres forældre oplever, har mest betydning for en vellykket overgang.

Lead på projektet er Cecilie K. Moesby-Jensen, docent på Absalon i et samarbejde med KP. Deltagere i projektet er Anna Kathrine Frørup, adjunkt, ph.d. i Absalon, Naja Berg, lektor, ph.d. i Absalon, Inge Storgaard Bonfils, docent i KP og Sandra Krebs-Hille, adjunkt i KP.

Nye relationelle horisonter for institutionsanbragte børn og unge – ensomhed og tilhør

Antallet af anbragte unge, der oplever svær ensomhed, er stigende og særligt unge anbragt på institution føler sig i højere grad ensomme. Men selvom vi har tal på hvor mange der oplever ensomhed, mangler vi viden om, hvad der ligger bag disse tal. Hvornår og hvordan oplever anbragte unge ensomhed? Og hvordan kan socialpædagoger og socialrådgivere understøtte de unges relationer og deltagelse i fællesskaber? Dette projekt går tæt på de anbragte unges hverdagsliv for at undersøge, hvad der skaber disse oplevelser af ensomhed og hvilke relationer der er betydningsfulde – eller fraværende – for dem?

Lead på projektet er Susanne Bregnbæk, lektor ph.d. KP sammen med Anne Mia Steno, lektor, ph.d. i KP. Projektet er et samarbejde mellem KP, UCLillebælt og VIA med følgende projektdeltagere: Anne Mia Steno, lektor, ph.d. i KP, Manon Alice Lavaud, adjunkt ph.d. i KP, David Thore Gravesen, lektor ph.d. i VIA, Tilde Mardahl-Hansen, docent i UCL, Gry Tybjerg, lektor Ph.d. i UCL, Birgit Mortensen, uddannelsesleder i UCL og Mitja Kobberup, leder af Baglandet og underviser fra UCL

Hørt eller ej – om børns inddragelse i anbringelsessager

Projektets formål er at undersøge, hvordan børneperspektivet har indflydelse på sags-og myndighedsarbejdet i anbringelsesforløb med samtykke fra forældre. Dermed bidrager projektet med central viden om, hvordan børn mellem 0-17 år inddrages i beslutninger om anbringelse og anbringelsessted, hvilket er forskningsmæssigt underbelyst i en dansk kontekst. Dette fokus er begrundet i den politiske intention om at inddrage børn i beslutningsprocesser, og give dem flere rettigheder fra en tidligere alder i overensstemmelse med Børnekonventionen, der vedrører børns ret til inddragelse.

Lead i projektet er Frank Ebsen, docent KP i et samarbejde med VIA, Absalon og UCL. Projektmedarbejdere er Ann-Karina E. Henriksen, docent i KP, Matilde Høybye-Mortensen, docent i VIA, Vibeke Asmussen Frank, forskningsleder, ph.d. i VIA, Cecilie K. Moesby-Jensen, docent i Absalon og Marie Leth Meilvang, adjunkt ph.d. i UCL

Anbringelse i slægt og netværk – Udfordringer, muligheder og handlinger

Dette projekt har til formål at skabe bedre livsvilkår for anbragte børn gennem styrket viden om netværksanbringelser og betingelser for de socialfaglige beslutninger omkring netværksanbragte børn og unge og samarbejdet med deres familie og netværk. I det socialfaglige arbejde med anbringelser er det især forløbet lige inden anbringelse og det første år i anbringelsen, der er kritisk. Projektet tager derfor udgangspunkt i en socialfaglig kontekst og undersøger tre kritiske faser i arbejdet med anbringelser; a) før anbringelsen besluttes, b) når typen af anbringelse besluttes (kaldet matchning) og c) det første år af anbringelsen.

Lead på Lene Mosegaard, dekan ph.d. i VIA i et samarbejde med UCSYD. Deltagere i projektet er Anthon Sand Jørgensen, lektor ph.d. i VIA, Lise Jönsson Koumaditis, lektor ph.d. i VIA, Stinne Tornøe, lektor i VIA, Bo Morthorst Rasmussen, docent i UCSYD, Sabina Jæger, lektor i UCSYD og Charlotte Ørnskov, lektor i UCSYD

De seks projekter som har fået afslag på bevilling inviteres ind til funding support og sparring fra NUBU med henblik på fremtidig finansiering ligesom de inviteres til at deltage i anbringelsesnetværket.

 

 

  • NUBU har modtaget 10 aktuelle og relevante ansøgninger ind i temaerne:

    • Sags- og myndighedsarbejdet i anbringelsesforløb og/eller tilsyn
    • Anbragte børn og unges liv på tværs af anbringelsessteder, daginstitution, skole og fritidsliv
    • Inddragelse af, og samvær og kontakt med forældre, familie og netværk

    Ud fra en helhedsvurdering på tværs af temaer og kriterier har fire projekter fået tilsagn om bevilling.