Gå til indhold
Søg

Om projektet: Professionelles håndtering af anbragte unges udforskning af køn og seksualitet

Kortlægning af professionelles viden om unges udforskning af køn og seksualitet, indsamling af deres konkrete erfaringer samt undersøgelse af, om der er er behov for yderligere viden.

På Foreningen af Danske Døgn- og Dagtilbuds (FADD) årsmøde 2021 var der en seance med titlen ”Klaus og monopolet”, hvor pædagogisk personale på forhånd kunne sende spørgsmål ind til diskussion i et fagligt sammensat monopol. Et af de indsendte spørgsmål lød:  

Kære Klaus & monopolet,
Vi har to unge hos os.
Den ene på 15 år har et lidt famlende forhold til sin kønsidentitet, skifter mellem at være han, hun og hen. På skift vil den unge kaldes Kristian og Kristina, som er den unges fødenavn.
Vi tager den unges usikkerhed alvorligt, men er aktuelt ikke overbeviste om dybden og alvoren.
Vi tænker nogle på, om den unge blot ønsker opmærksomhed?

Den anden unge, Victor er 14 år, ønsker at skifte køn og er parat til at gå i hormonbehandling.
Det er der regler for, som er udenfor vores rækkevidde, men Viggos far er uforsonlig og indædt modstander og beder os om at tale Victor fra det?

Spørgsmålet er stillet af personale på en enkelt døgninstitution, men det vidner om, at kønsidentitet, seksualitet og dilemmaer omkring udforskningen af dette er aktuelt blandt anbragte børn og unge, hvilket det er for mange unge anno 2022 (Børns Vilkår 2021). Eksperter fremhæver, at forældre har en vigtig rolle i unges identitetsmæssige udvikling (Sex & Samfund 2021, Abreu 2019), og det er derfor de professionelle, der overtager denne rolle også ift. håndtering af de unges spørgsmål og dilemmaer omkring udforskning af køn og seksualitet. De professionelles adfærd er vigtig for de anbragte børn og unges selvopfattelse (Frederiksen 2013, Schwartz 2013).

De unge, der udforsker deres køn og seksualitet, vil desuden tilhører en minoritetsgruppe både mht. deres familiære situation (anbringelsen) (Andersen, Jensen, Nielsen & Skaksen 2017) og ift. deres opfattelse af køn og/eller seksualitet. Dette projekt er relevant for både de unges sundhedsmæssige trivsel og mentale sundhed og samfundsmæssigt for de professionelles arbejde med de anbragte børn og unge, som har behov for at udforske og/eller diskutere deres egen køns- og seksuel identitet.

I dette projekt er forskningsspørgsmålet:
Hvorvidt og hvordan forholder det pædagogiske personale på døgntilbud og opholdssteder sig til den kønslige og seksuelle udvikling blandt de børn og unge, de arbejder med?

For øjeblikket er der ikke tilgængelig litteratur, der undersøger pædagogiske fagpersoners håndtering af børn og unges udforskning af køn og seksualitet, dog er der udarbejdet undersøgelser af vilkår for børn og unge med flydende køns- og seksuel identitet (LGBT 2021, Sex & Samfund 2021), temaet debatteres i pædagogiske kredse (BUPL 2020), og BUPL har udarbejdet en vejledning til pædagogisk personale (BUPL 2021).

Formål og hensigt

Formålet med dette projekt er derfor at:

  • kortlægge de professionelles viden om unges udforskning af køn og seksualitet
  • indsamle viden om deres konkrete erfaringer med dette
  • undersøge om der er et behov for yderligere viden blandt professionelle, der arbejder med anbragte børn og unge.

Hensigten er at skabe ny viden, der kan styrke de professionelles kompetencer til at forstå og håndtere de udfordringer unge anbragte, der udforsker køn og seksualitet, står i. Projektet bygger på en grundlæggende antagelse om, at forskning i professionelles praksis kan bidrage til at løse udfordringer i praksis (Schwartz, Mardahl-Hansen & Nielsen 2020).

Projektdesign: Målgruppe og dataindsamling

Projektets målgruppe er det pædagogiske personale, der dagligt er sammen med anbragte børn og unge på opholdssteder og døgntilbud. Den sekundære målgruppe er anbragte unge.

Projektet er et eksplorativt, kvantitativt studie, der bliver gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, der sendes til personale på opholdssteder og døgntilbud i Danmark. En leder og en medarbejder fra hver deltagende institution modtager et elektronisk spørgeskema. Det forventes, at ca. 200 opholdssteder og døgntilbud vil deltage.

Dataindsamlingen ud fra spørgeskemaerne er grundlaget til kortlægning af de professionelles viden om unges udforskning af køn og seksualitet og indsamling af deres konkrete erfaringer, og ud fra disse resultater vurderes, om der er et behov for yderligere viden på området. Dataanalysen fokuserer på overordnede deskriptive analyser af data. For at finde sammenhænge mellem baggrundsvariable og de professionelles viden om og erfaring med unges udforskning af køn og seksualitet udarbejdes bivariate analyser. Data vil desuden blive sammenholdt med eksisterende viden om unges udforskning af køn og seksualitet indenfor skole og dagtilbud.