Gå til indhold
Søg
Drawing by Timo Kuilder: NUBU works with extraordinary children and youth in vulnerable situations, from the years 0-20. These sketches portray several themes in a more abstract and poetic way.

Om NUBU

Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge (NUBU) bringer forskere fra professionshøjskolerne i Danmark sammen om at forske i, om og med børn og unge i udsatte positioner. NUBU sætter børnene og de fagpersoner, som de kommer i kontakt med, i centrum af forskningen. Målet med forskningen er at skabe viden med relevans for dem, der arbejder med børn og unge og derigennem viden, der skaber reelle forandringer for børn og unge i udsathed.

Udsathed

Mange forhold kan skabe udsathed.  Nogle børn og unge er udsatte for fattigdom, vold, misbrug eller psykiske lidelser, enten egne eller familiemedlemmers. Andre er udsatte for mobning, eksklusion eller livsomstændigheder, som sætter dem i en udsat position i børnehaven, skolen eller familien. Det er børn og unge, som mærker social ulighed, og børn som oplever ulighed i sundhed på egen krop.  I NUBU er det vores grundfilosofi, at børn og unge er sat i udsathed, det er således ikke en permanent tilstand, men en situation som børn og unge i en periode af deres liv kan komme i. Vi er optaget af de faktorer, der skaber eller opretholder udsathed – og de måder velfærdssamfundets institutioner kan danne rammer, som flytter børn og unge til mindre udsatte positioner.

Vores forskning i udsathed skaber viden, der kan sikre og forbedre børn og unges livsmuligheder, selvom de i en periode af deres liv er sat i udsathed.  Det er vores mål i NUBU at skabe viden, der kan svare på de udfordringer, som de velfærdsprofessionelle møder i deres (sam-)arbejde med børnene, de unge og deres familier.

Sekretariatet

NUBU’s sekretariat er knudepunktet for de forskellige forskningsprojekter i NUBU og bidrager med forskningsledelse, administration og kommunikation for vores tilknyttede projekter. Under tiden er det på initiativ fra sekretariatet, at projekter sættes i gang, andre gange fungerer sekretariatet som en understøttelse af den relevante forskning.

Sekretariatet arrangerer derudover årsmøder for aktører og interessenter inden for NUBU’s forskningsområde samt et årligt tilbagevendende forskertræf for forskere ansat på de seks professionshøjskoler. Sekretariatet kan altid kontaktes, hvis du er interesseret i at indlede et samarbejde med NUBU om et nyt projekt.

Kontakt

NUBUs styregruppe består af ledere fra de seks professionshøjskoler. Klik på navnet nedenfor for at lære de enkelte styregruppemedlemmer bedre at kende.

Andreas Rasch-Christensen  (formand), VIA, Forskningschef, Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse

Sami Stephan Boutaiba (næstformand), Absalon, Direktør for Pædagogik og Ledelse

Poul Skov Dahl, UCL, Direktør for Kompetence- og Organisationsudvikling

Morten Kallestrup, UC SYD, Direktør for Pædagogik, Skole og Forskning

Anne Krogh, UCN, Uddannelseschef for Pædagoguddannelsen

Annegrete Juhl, KP, Dekan for Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet

Henvendelser til styregruppen kan ske gennem NUBUs sekretariat på

NUBU har en fast kerne af forskere tilknyttet. Klik på navnet nedenfor for at lære de enkelte forskere bedre at kende.

Thomas Thyrring Engsig, docent, UCN, Forskning og Udvikling

Mette Molbæk, docent, VIA, Læreruddannelsen

Anette Boye Koch, docent, VIA, Pædagoguddannelsen

Bo Morthorst Rasmussen , docent, UC SYD, Forskning og Udvikling

Benedicte Bernstorff Jakobsen, lektor, UC SYD, Pædagoguddannelsen

Tilde Mardahl-Hansen, docent, UCL, Anvendt Velfærdsforskning

Cecilie Kolonda Moesby-Jensen, docent, Absalon, Center for Socialt Arbejde

Sine Penthin Grumløse, docent, Absalon, Center for Pædagogik

Laura Mørk Emtoft, docent, Absalon, Center for Skole og Læring

Rune Frederik Cordsen, lektor, KP, Læreruddannelsen

Susanne Bregnbæk, lektor, KP, Pædagoguddannelsen

Marie Leth Meilvang, docent, UCL, Anvendt Velfærdsforskning

Vibeke Asmussen Frank, forskningsleder, VIA, Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund

Forskergruppen står for udviklingen af projekter i NUBU.

Forsknings- og udviklingskonsulent,  Cand.scient.san.

Anita Johansen

+45 72 66 38 44

ajoh@ucsyd.dk

Studentermedhjælper

Casper Lund Poulsen, Stud.it.

CLPO@ucsyd.dk

 

Lotte Junker Harbo, Ph.d., Lektor, VIA University College

Tilde Lykke Mardahl-Hansen, Ph.d., Docent, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Bo Morthorst Rasmussen, Ph.d., Docent, UC SYD, Forskning, Campus Haderslev

About NUBU (english)

NUBU is the National Centre for Research on Children and Youth at Risk located in Denmark which brings researchers from six Danish University Colleges together. The focus of the centre is research into, about and with children and young people in vulnerable positions. In addition, the researchers also involve and do research about the professionals who work closely with children and young people.

NUBU’s goal is to create knowledge that produces actual changes for children and young people in vulnerable positions.

A key principle for NUBU is to talk about the conditions that place children and young people at risk or in vulnerable situations Various circumstances can create vulnerability and vulnerable situations for children and youth: poverty, violence, abuse, or mental disorders close to the children and young people. Others experience bullying, exclusion or changed life circumstances with negative consequences. Vulnerable positions can be expressed as social inequality, marginalisation, or inequality in health. NUBU’s basic philosophy is that vulnerable positions are not a permanent condition, but a position one can be in or be exposed to temporarily. Consequently, NUBU focuses on the factors that create or maintain vulnerability – and how institutions and professionals of the Danish welfare society can help children and young people out of their vulnerable position.

The research centre aims to facilitate and improve the opportunities for all children and young people. NUBU wants to address and answer welfare professionals’ questions by research and scientific work performed by the researchers at the Danish University Colleges.

NUBU’s main office contributes with research management, administration, and communication. It is situated at University College South (UC SYD) in Haderslev and assists research projects on children and youth at risk in all of Denmark.