Gå til indhold
Søg

Invitation til forskningsansøgninger fra professionshøjskolesektoren

Med fokus på børn og unge anbragt uden for eget hjem

Du kan i denne invitation læse retningslinjerne for at søge NUBUs pulje til forskning på anbringelsesområdet med deadline den 10. november 2023.

NUBU har modtaget 15 millioner af forskningsreserven til gennemførelse af praksisnær og professionsrettet forskning inden for en række temaer på anbringelsesområdet. Det særlige ved denne bevilling er, at den vedrører børn og unge i anbringelse efter Servicelovens § 52, dvs. børn og unge der i en kortere eller længere periode bor og har deres hjem ved andre end deres forældre.

Senere års forskning viser, at børn og unge i anbringelse statistisk set klarer sig dårligere end jævnaldrende, fx falder de hyppigere ud af uddannelsessystemet og opnår generelt dårligere livskvalitet i voksenlivet. Samtidig viser forskning med afsæt i anbragte børn/unges perspektiver, at mange føler sig ensomme, anderledes og marginaliserede i samfundet. For at udvikle anbringelsesområdet er der brug for viden om, hvordan de voksne omkring børn og unge i anbringelse kan arbejde med og samarbejde om at modvirke marginalisering, samt skabe betingelser for at børn/unge kan udvikle greb om eget liv, både i og uden for anbringelsesstedet, herunder fastholde kontakten til familie og netværk.

NUBU ønsker på den baggrund at støtte praksisnære forskningsprojekter, som kan bidrage til at udvikle socialrådgiveres, socialpædagogers, læreres og/eller andre relevante professionelles faglige handlekraft i arbejdet med at understøtte anbragte børn og unges deltagelsesmuligheder i institutionsliv, fritidsliv, lokalmiljø og i samspillet med barnet/den unges vigtige voksne, herunder forældre.

Samarbejde om et fælles løft af praksisnær og professionsrettet forskning på anbringelsesområdet

Sideløbende og med deltagelse af forskningsprojekterne etablerer NUBU 1 – 2 åbne forsknings- og vidensnetværk på tværs af landets professionshøjskoler til videndeling og udvikling af nye forskningsprojekter på anbringelsesområdet. NUBU’s ledelses- og forskergruppe faciliterer netværkene, ligesom der oprettes et fælles NUBU-Advisory board med deltagelse af en række samarbejdspartnere såsom Dansk Socialrådgiverforening, De Anbragtes Vilkår, Foreningen af Døgn og Dagtilbud (FADD) m.fl. De forskningsprojekter som opnår bevilling forventes at deltage og bidrage med formidling af analyser og resultater. Derudover stilles krav om formidling to gange årligt på mindst ét af NUBU’s arrangementer samt ved deltagelse i en national konference med særligt fokus på praksisnær og professionsrettet forskning på anbringelsesområdet. Disse aktiviteter indgår i bevillingens fokus på kapacitetsopbygning, samarbejde og formidling.

Temaer og retningslinjer for ansøgninger

Inden for rammerne af et fokus på professionelt arbejde med at skabe betingelser for at anbragte børn/unge kan udvikle greb om eget liv i og uden for anbringelseshjemmet, så er der defineret 3 overordnede temaer for bevillingen:

 • Sags- og myndighedsarbejdet i anbringelsesforløb og/eller tilsyn
 • Anbragte børn og unges liv på tværs af anbringelsessteder, daginstitution, skole og fritidsliv
 • Inddragelse af, og samvær og kontakt med forældre, familie og netværk

Inden for ovenstående temaer ønskes der igangsat fire forskningsprojekter på 3.450.000 kr. af cirka tre års varighed (1.1.24 – 31.12.26). Hvis projektets design lægger op til en kortere eller længere tidsramme, er dette en mulighed, men ansøger bedes redegøre herfor. Der gives alene midler til professionshøjskoler, og projekterne skal søges og gennemføres i et samarbejde mellem to eller flere professionshøjskoler.

Vigtige datoer

Fredag den 10. november 2023 kl. 12.00:

Deadline for indsendelse af endelige projektbeskrivelser (inkl. CV og budget) til NUBU. Ansøgningen inklusive bilag sendes til NUBUs sekretariat ved Anita Johansen på mail til nubu-center@ucsyd.dk og ljh@via.dk

Tilsagn/afslag i december 2023.

Projektforslag vurderes ud fra Formalia, Strategisk relevans, Videnskabelig kvalitet, Anvendelse og Formidling.

Formalia

En projektbeskrivelse på 8 sider (19.200 anslag inkl. mellemrum) indeholdende overskrifterne: Projekttitel, formål, baggrund, relevans, forskningsspørgsmål, teori og empirivalg, design og metode, forventede resultater, anvendelse og formidling.

Dertil et budget indeholdende:

 • Et overordnet budget på 10-15 budgetlinjer indeholdende projektets hovedaktiviteter, allokerede timer til deltagende forskere på hovedaktiviteterne i de tre år, mv.
 • Der kan søges til et administrationsbidrag på 10% til den administrerende institution (som afholder og bogfører projektets udgifter og har ansvaret overfor ministeriet) som dækker udgifter til administration af det samlede projekt. Der kan for alle projektdeltagere regnes med en maksimum timepris på 450 kr.
 • I hvert projekt skal der sættes 5% af til uforudsete udgifter.
 • Der kan søges op til 3.450.000kr pr. projekt (alt inklusiv, herunder evt. revision), og det forventes at projekterne søger det fulde beløb.
 • Eventuel medfinansiering skal ikke indregnes og tæller ikke i bedømmelsen.
 • Der forventes deltagelse i NUBU’s forskningsnetværk og to konferencer (2 gange årligt, seks gange i alt over de tre år), finansieret indenfor det tildelte budget.

Der kan ikke søges til

 • Udgifter der ikke direkte kan henføres til projektet
 • Teknologi, materialer og fast udstyr
 • Finansiering af ph.d.-projekter
 • Aflønning af praksisfeltet
 • Implementering på uddannelser
 • Den administrerende institution og forskningslederen skal komme fra samme institution og budgetoplysninger skal være godkendt og underskrevet af institutionen.
 • Et samlet CV på max 2 sider (4800 anslag) for hver projektdeltager. Heri angives udvalgte publikationer for hver projektdeltager. På den første side fremgår de forskellige deltageres rolle, relevans og opgaver i projektet.

Strategisk relevans

Ansøgningen lever op til disse kriterier:

 • Projektet er professionsforskning på anbringelsesområdet indenfor eller på tværs af de tre udmeldte temaer.
 • Projektet har en vis socialfaglig og socialpædagogisk tyngde samlet set.
 • Projektet indeholder et børne- og ungeperspektiv.
 • Projektet ledes af en erfaren forsker herunder med erfaring af ledelse af større forskningsprojekter ligesom der er en overvægt af uddannede forskere i teamet. Der kan deltage videnskabelige medarbejdere fx adjunkter og lektorer uden en ph.d. Det forventes, at det i ansøgningen præciseres, hvilke roller og opgaver projektets navngivne deltagere forventes at varetage i projektet
 • Der er deltagere fra mindst to professionshøjskoler.

Videnskabelig kvalitet og gennemførbarhed

 • Projektbeskrivelsen indeholder:

Formål, baggrund, relevans, forskningsspørgsmål, teori og empirivalg, design og metode, forventede resultater, anvendelse og formidling.

 • Projektbeskrivelsen fremstår samlet og velargumenteret. Det fremgår, hvordan projektet har potentiale til videnskabelige fremskridt indenfor professionsforskning i relation til anbringelsesområdet, ligesom der er redegjort for, hvordan projektet videreudvikler og er nyskabende i relation til eksisterende national og international forskning.
 • Der er mindst ét klart forskningsspørgsmål, og der er redegjort for sammenhæng mellem forskningsspørgsmål, teori, empiri, metodevalg og design.
 • Projektet fremstår gennemførbart og realistisk indenfor rammerne af tidsplan og budget.
 • Projektet er etisk forsvarligt og der er i projektbeskrivelsen taget stilling til etiske hensyn i gennemførslen af projektet.

Anvendelse og formidling

 • Projektbeskrivelsen indeholder en relevant og realistisk plan for formidling af projektet, herunder videnskabelige artikler og bidrag til udvikling af professionsuddannelserne og af praksis.

Procedure for modtagelse, bedømmelse og indstilling til beslutning

 • Efter ansøgningsfrist vurderer bedømmelsesudvalget, bestående af NUBU’s ledelsesteam, de indsendte ansøgninger efter kriterierne: Formalia, Strategisk relevans, Videnskabelig kvalitet og Anvendelse og Formidling som beskrevet ovenfor.
 • Medlemmer af ledelsesteamet kan ikke vurdere ansøgninger, hvor eget CV indgår.
 • Bedømmelsesudvalget sender deres indstilling til NUBU’s styregruppe, der træffer den endelige afgørelse om hvilke projekter der bevilges midler.

Henvendelse
NUBUs ledelsesteam består af:
Tilde Mardahl-Hansen, Bo Morthorst Rasmussen og Lotte Junker Harbo.
Spørgsmål til ovenstående Call rettes til Lotte Junker Harbo på mail ljh@via.dk