Gå til indhold
Søg

Invitation til forskningsansøgninger med fokus på børn og unge anbragt uden for eget hjem

Du kan i denne invitation læse om de overordnede retningslinjer for at søge NUBUs pulje til forskning på anbringelsesområdet samt processen frem mod ansøgningsfristen den 10. november 2023.

NUBU har modtaget 15 millioner af forskningsreserven til gennemførelse af praksisnær og professionsrettet forskning inden for en række temaer på anbringelsesområdet. Det særlige ved denne bevilling er, at den vedrører anbragte børn/unge efter Servicelovens § 52, og hermed børn og unge der, i en kortere eller længere periode, bor og har deres hjem ved andre end deres forældre.

Senere års forskning viser, at anbragte børn og unge hyppigere falder ud af uddannelsessystemet og generelt opnår dårligere livskvalitet i voksenlivet. Samtidig viser forskning med afsæt i anbragte børn/unges perspektiver, at mange føler sig ensomme, anderledes og marginaliseret i samfundet. For at udvikle anbringelsesområdet er der brug for viden om, hvordan de voksne omkring anbragte børn/unge kan arbejde med, og samarbejde om at modvirke marginalisering og skabe betingelser for, at børn/unge kan udvikle greb om eget liv i et meningsfuldt socialt hverdagsliv både i og uden for anbringelsesstedet, og herunder fastholde kontakten til familie og netværk.

NUBU ønsker på den baggrund at støtte praksisnære forskningsprojekter, som kan bidrage til at udvikle socialrådgivernes, socialpædagogernes, lærernes og andre relevante professionelles faglige handlekraft i arbejdet med at understøtte anbragte børn og unges deltagelsesmuligheder i institutionsliv, fritidsliv, lokalmiljø og i samspillet med barnet/den unges vigtige voksne, herunder forældre.

Der vil i september komme et endeligt call med uddybende information om krav til ansøgninger. Med dette skriv inviterer vi imidlertid relevante forskere på landets professionshøjskoler til allerede nu at påbegynde ide- og projektudvikling, deltage i informations- og opstartsarrangementer og afsøge samarbejdsmuligheder på tværs af professionshøjskoler, uddannelser/fag og forskningsfelter.

Temaer og retningslinjer for ansøgninger
Inden for rammerne af et fokus på professionelt arbejde med at skabe betingelser for at anbragte børn/unge kan udvikle greb om eget liv i og uden for anbringelseshjemmet, så er der defineret 3 foreløbige overordnede temaer for bevillingen:

• Sags- og myndighedsarbejdet i anbringelsesforløb, herunder tilsyn

• Anbragte børn og unges liv på tværs af anbringelsessteder, daginstitution, skole og fritidsliv

• Inddragelse af, samvær og kontakt med, forældre, familie og netværk
Inden for ovenstående temaer ønskes der igangsat tre til fire forskningsprojekter af cirka tre års varighed. Der gives alene midler til professionshøjskoler, og projekterne skal søges og gennemføres i et samarbejde mellem to eller flere professionshøjskoler.

Projektforslag vurderes ud fra deres potentiale til

1) Kapacitetsopbygning inden for forskning på anbringelsesområdet
Projekterne forventes, i samarbejde med NUBU, at bidrage til udvikling af stærke og samarbejdende forskningsmiljøer i professionshøjskolesektoren inden for anbringelsesområdet.

2) Forskningsunderstøttelse af professionsuddannelserne
Projekterne forventes at bidrage til at styrke uddannelsen af socialrådgivere, pædagoger og /eller lærere i arbejdet med børn og unge anbragt uden for eget hjem. Eksempelvis gennem målrettet formidling til undervisere og studerende.

Derudover stilles en række krav til alle ansøgninger

● Mindst 2 professionshøjskoler skal være repræsenteret i projektets forskergruppe.
● Formidling til professionelle og professionsuddannelser skal indtænkes både undervejs og i afslutningen af projektet.
● Alle projekter skal inddrage et børne-/ungeperspektiv og/eller fagprofessionelt perspektiv på de problemstillinger som forskningsprojektet undersøger.
● Det forventes, at forskningsprojekterne ledes af en seniorforsker samt at forskningsopgaver løftes af uddannede forskere. Relevante profiler uden forskeruddannelse kan indgå i udviklings- og formidlingsaktiviteter.
Hvorledes ovenstående kriterier realiseres i de forskellige forskningsprojekter skal beskrives tydeligt i projektbeskrivelsen.

Samarbejde om et fælles løft af praksisnær og professionsrettet forskning på anbringelsesområdet

Sideløbende med forskningsprojekterne etableres 1 – 2 forskningsnetværk på tværs af landets professionshøjskoler til videndeling og udvikling af nye forskningsprojekter på anbringelsesområdet.

NUBUs forskergruppe faciliterer og finansierer vidensnetværket/netværkene.

De forskningsprojekter, som opnår bevilling, forventes at deltage og bidrage med formidling af analyser og resultater. Derudover stilles krav om formidling på mindst ét af NUBU’s årlige forskertræf samt deltagelse i en national konference med særligt fokus på praksisnær og professionsrettet forskning på anbringelsesområdet. Disse aktiviteter indgår i bevillingens fokus på kapacitetsopbygning, samarbejde og formidling.

Praktisk information

Vigtige datoer

Mandag den 28. august 2023, kl. 15-16: Online infomøde – find link på NUBUs hjemmeside under fanen ‘arrangementer

Tirsdag den 5. september 2023, kl. 13-16: Opstartsseminar/Kick off på UC Syd, Campus Kolding, lokale K-3.26. Tilmeld dig og få yderligere information om program på NUBUs hjemmeside under fanen ‘arrangementer’

Mandag den 18. september 2023: Endeligt call sendes ud

Fredag den 10. november 2023: Deadline for indsendelse af endelige projektbeskrivelser (inkl. CV og budget)

Midt/slut december 2023: Der gives endeligt tilsagn/afslag på bevilling

Øvrig information
Ansøgningen skal skrives på Dansk

Hent invitationen her

FAQ

 

Gælder timeprisen på dkk 450,00 for alle, inklusiv adjunkter og øvrige kollegaer på professionshøjskolerne, som ikke er forskeruddannede, men kan bidrage til projektet med særlige kompetencer og viden?

  • Ja

 

Skal modeller/diagrammer/tabeller tælles med i ansøgningen?

  • Nej

 

Tæller forside, indholdsfortegnelse og referenceliste med i antal anslag?

  • Nej

 

I opslaget står der at ansøgningerne skal have socialpædagogisk og socialfaglig tyngde – skal det være begge fagligheder?

  • Der skal rettelig stå, socialpædagogisk og/eller socialfaglig tyngde

 

Skal midlerne i budgettet fordeles per år? Eller må de fremgå som de samlede udgifter over tre år?

  • I callet angives at det overordnede budget skal afgrænses til 10-15 budgetlinjer indeholdende projektets hovedaktiviteter, allokerede timer til deltagende forskere på hovedaktiviteterne i de tre år, mv. Da vi ønsker de centrale budgetposter udspecificeret pr. år, så ophæves krav om at budget afgrænses til 10-15. Der er således IKKE et loft for antallet af linjer i budget.

Er det tilladt at have flere / andre bilag end CV og Budget? Fx interessetilkendegivelser, formidlingsplaner eller lignende?

  • Der må vedlægges interessetilkendegivelser som bilag til ansøgningen.

Må der også vedlægges andre bilag end interessetilkendegivelser, fx tidsplan, større udgaver af modeller o.lign?

  • bilag skal begrænses og tidsplanen skal være i ansøgningen. Vi har åbnet for at (få) modeller/illustrationer ikke tæller med i antal anslag.

Der står, at projektbeskrivelsen skal indeholde overskrifterne: projekttitel, formål, baggrund, forskningsspørgsmål, teori og empirivalg, design og metode, forventede resultater, anvendelse og forskning. Må vi samle dem – fx ved ’bare’ at have en overskrift, der hedder design, som så både forholder sig til ”teori og empirivalg, design og metode”

  • I må gerne samle dem men det skal være klart for læser hvad og hvor de forskellige elementer er, altså så det er tydeligt hvor fx baggrund eller formål skrives frem.